Sök

Teknologi mot buller

Bullerskydd inom maskin- och anläggningskonstruktion

  • Mindre buller från maskiner och tunga apparater
  • Reducerade vibrationer och materialsvängningar
  • Förbättrade arbetsvillkor och säkerhet
  • Bullerskydd med CNC-teknologi, tillverkat individuellt för dig
  • Bullerskydd enligt rådande brandskyddsbestämmelser

Här kan du läsa mer om bullerskydd för maskiner och anläggningar.

Speciella servicefrågor

Är du storkund? Behöver du andra leveransmängder än vad webbutiken kan erbjuda? Har du speciella krav på emballage eller särskilda leverans- och leveransvillkor? Prata med oss!

Till kontaktsidan

Product Finder

Optik

Slät yta

Strukturerad yta

Filtyta

Bullerkälla

Luftburet ljud, hög frekvens

Luftburet ljud, medelhög frekvens

Stomljud

Luftburet ljud, låg frekvens

Matching products: Återställ Filter

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Bullerskydd inom maskin- och anläggningskonstruktion

Hur uppstår buller i maskiner och anläggningar?

När maskiner och industrianläggningar är igång uppstår ofta höga ljud som inte bara är påfrestande utan som på sikt kan vara hälsovådliga. Stora motorer och roterande delar genererar vibrationer som överförs till apparaternas plåtkonstruktioner och sätter dem i svängning. Dessa svängningar vandrar som ”stomljud” genom maskinen och avges ut i omgivningen - buller uppstår. Detta dån förstärks ytterligare genom reflexionerna mot hårda väggar och tak i industrihallarna. Eftersom det många gånger finns andra maskiner och anläggningar på en och samma yta, ökar bullret snabbt till obehagliga nivåer.
Plåtkonstruktioner i stora maskiner kommer i svängning och överför stomljud. Det avges sedan som luftljud ut i omgivningen, och buller skapas.
En stor maskin med plåtinkapsling genererar vibrationer och buller utan bullerskydd.

När krävs bullerskydd/ljudisolering inom maskinkonstruktion?

Hur man uppfattar buller och ljud är subjektivt, eller med andra ord: Två människor uppfattar inte buller på samma sätt. Det som är uthärdligt för den ene, kan vara mycket betungande för den andre.

Det finns även lagstadgade föreskrifter som styr användningen av bullerskydd, t.ex. maskinbullerskyddsförordningen. Den avser olika apparater och maskiner, från byggmaskiner, via renhållningsfordon, till trädgårdsmaskiner etc. I kombination med arbetsplatsriktlinjerna och allmängiltiga föreskrifter för industriell bullerdämpning styr den användningen av bullerskydd i maskiner. En bullernivå (ljudtrycksnivå) på 80dB får inte överskridas långvarigt, i annat fall kan en förhöjd risk för hjärt-kärl-sjukdom samt hörselskador uppstå.

För undvikande av hälsoskador, för minskning av stresspåkänningen och för ökning av produktiviteten krävs riktade åtgärder för hörsel- och bullerskydd.

En person använder hörselskydd för att skydda sig mot buller.
Från och med en viss ljudtrycksnivå är hörselskydd på arbetsplatsen ett lagstadgat krav. Effektiv ljudisolering av maskiner och anläggningar bidrar till att minska bullret.

Vilka möjligheter att eftermontera bullerskydd finns det för maskiner?

Först är det viktigt att ta reda på ljudkällan. Det är många gånger tillräckligt att isolera enskilda komponenter som motorer eller växellådor i en maskin med bullerskyddsmattor.

Ljudisolering av enskilda komponenter

Om endast vissa komponenter alstrar buller, och inga eller mycket lite vibrationer överförs till maskinen, räcker det att isolera dessa. De självhäftande aixFOAM bullerskyddselementen kan monteras på befintlig inklädnad eller på huset till maskinen för att ljudisolera enskilda komponenter. Det räcker till i de flesta fallen för att klart minska ljudnivån.
Ofta är det endast vissa delar av en maskin som alstrar vibrationer och buller. Med bullerskydd för enskilda komponenter kan man minska bullret, i annat fall kan man överväga att ljudisolera hela maskinen.
Komponenterna i en maskin roterar och genererar vibration och buller utan ljudisolering.

Ljudisolering av hela maskinen, maskininkapslingar och bullerskyddscontainer

Om flera komponenter bidrar till bullerutvecklingen och genererar materialsvängningar kan det vara fördelaktigt att isolera hela maskinen. Även här kan man använda befintlig inklädnad för att montera akustikelement; man kan också bygga en separat inkapsling för maskinen. Ofta bygger man hus i plast, plåt eller trä runt maskinen. Ibland används även bullerskyddscontainers i metall som skall isolera maskinen. På grund av materialets låga vikt finns det risk för egenvibrationer även här. För att undvika detta bör man utrusta kapslingen med bullerskyddsplattor.

För bullereliminering och minskning av vibrationer måste materialet i huset förstärkas. Här rekommenderas akustikelement med en hög täthet såsom akustiktungfolie, -tungskum eller allra helst en kombination av båda elementen. Om kunden så önskar, kan alla aixFOAM ljudabsorbenter förses redan i fabriken med en kaschering av akustiktungfolie. Välj lämpligt alternativ i konfiguratorn.

Bullerskydd för kompressorer och hissar

Vid bullerdämpning/-isolering av maskiner och anläggningar utgör kompressorer och hissar en särskild utmaning.

Bullerskydd vid en kompressor

Kompressorer räknas till de maskiner inom industri och hantverk som låter allra mest. Ofta är det endast en lämplig bullerisolering som säkrar den tillförlitliga ljudtrycksnivån för dessa maskiner. Här används särskilda inkapslingar som utrustas med bullerskyddsmattor. Helst används noppskum och ljudisoleringsmattor med vätskeavvikande ytor som kan anpassas till formen individuellt. Man bör dock alltid se till att ventilationen av maskinen är tillräcklig när bullerskydd används till kompressorer, detta för att undvika riskerna med värmeutveckling.
En ljudisoleringsmatta i noppskum minskar bullret.
Noppskum med hög brandskyddsklass är identiskt för bullerskydd i maskiner som kompressorer eller andra tekniska apparater.

Bullerskydd för hissanläggningar

Schakt för varu- och personhissar gränsar ofta direkt till bostäder eller arbetsplatser. Arkitekter och hissföretag måste beakta de allmänna bestämmelserna om bullerskydd i höghus (DIN 4109) och föreskrivna gränsvärden och bullerskyddsåtgärder (VDI 2566). Våra aixFOAM bullerskyddslement som uppfyller brandskyddsstandard DIN 4102B är ett bra val för mindre buller i hisschakt.

Ljudisolering för ventilationssystem och luftkonditioneringsanläggningar

Bullerdämpning av byggnadstekniska anläggningar som AC eller ventilationssystem är mycket krävande eftersom dessa inte enbart alstrar buller utan även transporterar det.

För ljudkällor som aggregat eller generatorer rekommenderar vi att man kapslar in enheten för att stoppa utbredningen av luftljud. En kåpa kan installeras runt apparaten och förses med bullerskyddsmattor. Här passar porösa absorbenter som t.ex. FLAT Tec med glatt yta, eller MAYA Tec med trapetsprofil. Vid inkapslingen måste man ovillkorligen se till att det finns tillräckligt avstånd till aggregatet eller generatorn för att säkerställa ventilationen av apparaten.

Helst skall inkapslingen och generatorn/aggregatet vara frånkopplat från golvet eller väggarna, d.v.s. så att inkapslingens väggar eller apparaten inte har direktkontakt med dessa byggelement. För frånkopplingen lämpar sig särskilda gummitätningsband eller underlag i akustiktungskum. För att fördela apparatens vikt jämnt på underlaget bör man täcka över tungskummet med en träplatta.

Stomljud transporteras av ventilationsrör och AC-kanaler i fastighetsanläggningar om ljudisoleringen är otillräcklig. Bullret kan då vandra från rum till rum i en byggnad. Störande buller utifrån tränger lätt in i byggnaden eller avges från byggnaden ut i omgivningen. Detta kan snabbt leda till osämja med grannarna, beroende på hur bostadssituationen ser ut. För att förhindra detta kan man bullerdämpa ledningarna med akustiktungfolie eller klä in dem med ljudisoleringsmattor.

Stora plåtkonstruktioner och lätta hus gör ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar till bullerledare. Ljudisolering i efterhand hjälper till att blockera överföringen av stomljud och bullerdämpa anläggningarna.
En AC-anläggning skall vara tillräckligt ljudisolerad.

Bullerskydd inom energialstring

Anläggningar för utvinning av regenerativa energier byggs nu i allt större utsträckning. Särskilt vindkraftverk levererar dels el, men även buller. Även värmepumpar alstrar buller och kan utgöra en utmaning när det gäller bullerskyddet genom att de ofta befinner sig i närheten av bostadshus, t.ex. fjärrvärmeverk.

Ljudisolering av vindkraftverk

Bullret från vindkraftsanläggningar genereras på ett flertal ställen. Medan det buller i rotorbladet vilket framkallas av blåstens virvelrörelser inte går att isolera, kan bulleralstrande tekniska komponenter som motorer eller växlar isoleras lämpliga ljudabsorbenter. Även här det kan vara till hjälp av kapsla in bullerkomponenterna separat.

Bullerisolering för värmepumpar och fjärrvärmeverk

Värmepumpar och värmekraftverk ligger ofta i bebyggda områden och genererar lågfrekvent, energitätt buller som lätt tränger in i angränsande hus och invidliggande byggnader. Därför är ljudisolering i efterhand mycket lönsam för sådana energianläggningar. Här uppnås ljudisolering allra bäst genom en separat inkapsling av de bullrigaste motorerna och aggregaten. Befintliga hus kan även förses med bullerisoleringsplattor som alternativ.
Ett vindkraftverk alstrar inte bara elektricitet utan även buller. Ljudisolering i efterhand kan råda bot på problemet.
Energianläggningar som vindkraftverk, värmepumpar och fjärrvärmeverk är inte endast källor för elektricitet, utan även för buller, tyvärr. Att ljudisolera dessa anläggningar i efterhand kan råda bot på problemet.

Du väljer: Individuellt tillverkat bullerskydd eller standardlösningar för maskiner och anläggningar

Som tillverkare av förstklassiga bullerskyddselement i akustikskum vet vi på aixFOAM att bullerskydd för maskiner är en mycket komplex och individuell fråga. Många maskiner är avstämda mot behoven i produktionen och är därför specialtillverkade. Vi erbjuder därför dels standardiserade ljudabsorbenter i form av plattor, men även skräddarsydda delar för bullerskydd på maskiner.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor
Vår moderna tillverkningsteknik gör det möjligt att skräddarsy akustikelement med specialkonturer så att de passar exakt i befintliga hus och maskiner. Vi erbjuder stora, medelstora och små serier samt ett standardutbud av modulära ljudabsorbenter för ljudisolering av maskinbeklädnader och ljudisolering av ljudkåpor. På begäran tillverkar vi gärna prototyper för ditt planerade ljudisoleringsprojekt.
Med modern, mycket exakt CNC-teknik kan vi tillverka skräddarsydda bullerskydd till dina maskiner och anläggningar. Detta möjliggör både produktion i liten skala och serietillverkning av ljudisoleringskomponenter för maskinbyggnad.
Ett specialanpassat akustiskt kit för ljudisolering av en motor.

aixFOAM övertygar med märkeskvalitet – Maskiner ljudisolering ”Made in Germany“

Med 60 års erfarenhet och en fortlöpande optimering av våra förstklassiga akustikskum har vi kunnat utveckla praktiska och stabila ljudabsorbenter med höga absorptionsvärden. aixFOAM ljudabsorbenter minskar bullret, förbättrar klangen och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Välj din favorit bland flera olika färger och ytprofiler. Olika ytkascheringar gör aixFOAM ljudabsorbenter beständiga mot vätskor och smuts, och den praktiska självhäftningen underlättar monteringen, även på knepiga ställen.

Nu är det din tur. Sätt stopp för maskinbuller!

Välj rätt bullerskydd bland våra aixFOAM-produkter för maskinbyggnad eller använd vår kostnadsfria rådgivningsservice. Våra projekterare hjälper dig att hitta rätt lösning till ditt isoleringsprojekt.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Schallabsorber für Maschinen und Anlagen

Här hittar du ljudisolering för användning i Maskinteknik.

Till produkterna
Våra kunder säger:
»Genom användningen av aixFOAM ljudabsorbenter lyckades vi uppnå en klart hörbar bullerdämpning av våra industrimaskiner.«
»Inbyggnaden av aixFOAM bullerskyddselement i våra maskiner resulterade i en klart behagligare arbetsmiljö i våra produktionshallar. De tillåtna bullerskyddsgränsvärdena iakttas nu konsekvent.«
»I samarbete med experterna från aixFOAM kunde vi ta fram ett utkast till en skräddarsydd bullerskyddsmatta som passar in perfekt i vår maskin. Bullerskyddseffekten övertygar.«
»Vi är ett apparatkonstruktionsföretag som arbetar internationellt. Vi förlitar oss sedan ca 15 år på kompetensen hos aixFOAM:s tekniker när det gäller utveckling av ljudabsorbenter för våra apparater. Genom att produktionen av aixFOAM ljudabsorbenter är högautomatiserad äger serietillverkning och leverans rum på en mycket hög kvalitetsnivå.«
Även detta kanske är intressant?
Callcenter user-circle logout