När maskinen viskar
Effektiv ljudisolering i apparatindustrin
 • Mindre ljud i mobila och stationära enheter
 • Förbättrade arbetsförhållanden och säkerhet
 • Ljudskydd enligt maskinens ljudskyddsbestämmelse och brandskydd
 • Ljuddämpare med CNC-teknik individuellt tillverkade för dig
Gratis samråd
Vi är här för dig!
Dra nytta av vår service och få gratis råd! +49 (0) 2403/83830 - 22
 1. Art.nr. SH0081

  Tungskums-absorptionsplattor med ytkaschering

  • Yta: silvrig-glatt (100 cm x 50 cm)
  • Färg: Flerfärgad kärna
  • Tillämpning: Maskininkapslingar, ventilationskanaler, båtmotorrum, värmepumpar
  ...

  från
  108,10 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 2. Art.nr. SH0061
  Akustikplatta med robust textilyta
  • Yta: Textil ytkaschering (100 cm x 50 cm)
  • Egenskaper: vattenavvisande, skyddad yta
  • Färg: Textil: svart/absorptionsskum antracit
  • Tillämpning: Maskinbyggnad, paneler, hytter
  ...
  från
  109,15 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 3. Art.nr. SH014
  Mycket robust akustikskum med perforerad yta i konstläder
  • Yta: Konstläder med akustikperforation (100 cm x 50 cm)
  • Färg: mörkgrå
  • eTillämpning: Maskinhus, motordämpning, maskinbyggnad, skeppsbyggnad, fordonsbyggnad, bygg- och lantbruksmaskiner
  ...
  från
  121,67 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 4. Art.nr. SH0021
  Märken akustik noppskum för industribullerskydd
  • Yta: Nopp-profil (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininneslutning, motorer, elektronisk utrustning, kompressorer, kopplingsskåp
  ...
  från
  56,17 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 5. Art.nr. SH0011

  Flexibla, glatta ljudisoleringsmattor

  • Yta: Glatt (100 cm x 50 cm) - Färg: antracit
  • Ljudabsorption: Bredbandsabsorbent
  • Tillämpning: Maskintillverkning, maskininkapslingar, fordonstillverkning
  ...

  från
  32,46 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 6. Art.nr. SH0051

  Effektiv akustikabsorbent med trapetsstruktur och solid grundtjocklek

  • Yta: Trapetsprofil (100 cm x 50 cm)
  • Färg: antracit
  • Tillämpning: Maskininbyggnad, serverskåp, maskinrum, serverrum
  ...

  från
  97,87 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms
 7. Art.nr. SH0071

  Glatt tungskum absorptionsplattor

  • Yta: Glatt (100 cm x 50 cm)
  • Färg: multi
  • Tillämpning: Maskininneslutning, dämpning av marina motorer, motorrum, maskindämpning

  ...
  från
  93,06 €
  Pris per förpackningsenhet
  inkl.. 19% moms

Effektivt bullerskydd inom apparatbyggnad

Här hittar du ett urval av våra bullerskyddsprodukter så att en tyst maskin blir ditt kvalitetskriterium.

Praktiska tips för apparatbullerskydd

 • Med våra toppmoderna CNC-anläggningar tillverkar vi dina akustikabsorbenter helt skräddarsytt.
 • Som tillverkare av akustikmattor tillverkar vi bullerskyddsinlägg till dina apparater enligt dina behov.
 • Fråga oss efter vilka möjligheter till ytkaschering som finns - vi erbjuder dig en optimal lösning till just ditt område.
 • Beställ bullerskyddselement med tungfoliekaschering för en effektiv ljudisoleringseffekt.
 • Undersök brandskyddsbestämmelserna i ett första steg.
 • Kontakta oss - vi hjälper dig med kostnadsfri rådgivning och erbjuder den optimala lösningen.

Bullerskyddsplattor för apparater

Med aixFOAM stödjer vi dig i alla frågor som rör bullerskydd till apparater. Du hittar ett urval av våra akustikprodukter för användning inom apparatbyggnad på denna sida. Som tillverkare producerar vi även efter dina mått. Kontakta oss gärna.

Apparatakustik blir allt viktigare

Eftersom det knappast finns några verkligt tysta apparater spelar bullerskyddet en allt större roll i dessa miljömedvetna tider. Även det ökande säkerhets- och hälsomedvetandet gör att ett adekvat bullerskydd inom apparatbyggnad blir allt viktigare. En annan orsak till att apparatakustiken behöver bli bättre är maskinbullerförordningen, som tillämpas för 57 olika slag av maskiner och apparater.

Förbättra ljudisoleringen i ventilationskanaler och i klimatanläggningar

Genom sin teknik och konstruktionssätt genererar många apparater en hög ljudnivå som kräver ett effektivt bullerskydd. Ljudnivån från vanliga hushållsapparater är ofta störande hög utan effektiv bullerdämpning. Ventilations- och klimatanläggningar är ofta alltför bullriga. Som motverkan av bullernivån genom aggregatet måste klimatanläggningen förses med en lämplig bullerisolering. Även ventilationskanalen bör ha ljudisolering. Akustikskum från aixFOAM erbjuder många olika möjligheter att integrera bullerskydd i efterhand i klimatanläggningar eller förse en ventilationsanläggning med en ljuddämpare.

Förutom skyddet inåt måste ventilationsanläggningen också säkras mot ljudöverföring utåt. Gränsvärdena för bullerskyddet i ventilationskanalen är avhängiga av den bebyggelse och den omgivning där anläggningen drivs. I bostäder gäller mycket högre krav på bullerskydd för aggregat än inom industrin. Redan i projekteringen av nybyggnationer eller inför saneringar bör man låta ljudisoleringen ta stor plats i en ventilationsanläggning.

Det gäller att se till att bullret utifrån inte tränger in genom ventilationskanalen in i huset. Ventilationskanalen bör säkras med en ljuddämpare mot ljudöverföringen mellan olika rum i en byggnad. Vid placering i slutna rum måste väggar, golv och tak vara tillräckligt ljudisolerade för att garantera bullerskydd utåt i ventilationsanläggningen.

Bullerskydd inom energialstring

Regenerativa energier blir allt viktigare. De är miljövänliga och finns i nästan obegränsad mängd. Byggandet av sådana anläggningar medför dock en del problem. Vid vindkraftverk får bullret inte underskattas. Bullret från värmepumpar måste också tas med i beräkningen. Genom närheten till bostadshus måste ett bullerskydd integreras i ett blockvärmeverk så att de boende inte störs av det ljud det avger.

Bullret från vindkraftsanläggningar genereras på ett flertal ställen. Medan det buller i rotorbladet vilket framkallas av blåstens virvelrörelser inte går att isolera, kan bulleralstrande tekniska komponenter isoleras utåt med professionella ljudabsorbenter såsom aixFOAM membranabsorbenter eller akustiktungfolie.

När ljuddämpning behövs till värmpepumpar erbjuder membranabsorbenterna från aixFOAM en passande lösning. De är utformade att absorbera djupa frekvenser och består av ett särskilt tungskum. Tack vare sin höga vikt har detta akustikskum dessutom goda stomljudsdämpningsvärden och ger ett lämpligt bullerskydd till värmepumpen.

I ett blockvärmeverk genereras buller som är mycket lågfrekvent. Eftersom detta kan leda till stora störningar i bostadsområden måste ljuddämpare integreras i dessa verk vilka garanterar ljudisolering i aggregatet. För ett optimalt bullerskydd i blockvärmeverk svarar t.ex. massiva inkapslingar av motorn, ljudisolering invändigt, montering av passiva ljuddämpare eller integration av aktiva ljuddämpare enligt antibullerprincipen.

Ljudisolering för medicinsk utrustning

Det medicinska området har en särskild betydelse när det gäller ljudisolering för elektronisk apparatur. Genom sin storlek och de stora plastkåpor som detta kräver tenderar de apparater som används här att vibrera. För att motverka detta och förbättra bullerskyddet för pneumatiska apparater och annan medicinsk utrustning måste man öka maskininneslutningarnas ytvikt.

För detta ändamål har aixFOAM utvecklat en särskild akustiktungfolie som är mycket flexibel och lättbearbetad. Även här används membranabsorbenter för att minska luftefterklangen. Tack vare en skyddsfolie är dessa inte bara avtvättbara utan även skyddade mot stänkvatten och smuts, och därmed mycket väl lämpade för de höga hygienkraven på sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar.

Ljuddämpning för elmaskinbyggnad och bullerskydd för byggapparater

Ett lämpligt ljudskydd för elapparater integreras idag ofta redan av tillverkaren. Med äldre elmotorer kan bullret dock ändå ligga kvar på en hög nivå, vilket kräver att akustiken förbättrad i eltekniken. Eftersom aixFOAM ljudabsorbenter kan tillverkas i snart sagt alla former med hjälp av toppmodern CNC-teknik, erbjuder de flexibla möjigheter att förbättra akustiken vid elmotordrivna maskiner.

Eftersom den ovannämnda bullerskyddsförordningen gäller även för byggapparater måste man även här tänka på ett lämpligt bullerskydd. Många tillverkare satsar på tystare byggmaskiner, som inte behöver ljudisoleras i efterhand. Om bullerutsläppen från äldre byggmaskiner ligger ovanför den tillåtna nivån måste byggmaskinsbullret isoleras med effektiva åtgärder. Akustikskummen från aixFOAM kännetecknas inte bara av sina extremt goda ljudisolerande egenskaper, utan också av ett enkelt handhavande och otaliga variationsmöjligheter, och därmed lämpliga lösningar på snart sagt alla akustiska problem. Vi levererar även akustikmattor som passar till de brandskyddsföreskrifter som gäller just för dig.

aixFOAM akustikabsorbenter - kan vi hjälpa till?

Vårt expertteam står till tjänst kostnadsfritt vid frågor. Telefonnumret hittar du uppe till höger. Du kan också skriva mail till oss på sales@aixfoam.de. Vår personal tar kontakt med dig snarast.