Sök

Nu räcker det med buller inom industri och teknik!

Bullerskydd/ljudisolering för industriakustik och teknisk akustik

  • Mindre buller från maskiner, motorer, anläggningar och fordon
  • Standardiserade bullerisoleringsmattor eller individuellt, måttillverkare ljudabsorbenter
  • Precisionstillverkning i toppmoderna CNC-skärmaskiner och anläggningar
  • Flera monteringsalternativ för enkel och flexibel installation av bullerskyddet
  • Ljudabsorbenter med särskilda ytkascheringar för ännu större motståndskraft mot smuts, oljor och vätskor
  • Kaschering som tillval av ljudabsorbenter med akustiktungfolie reducerar materialsvängningarna ytterligare

Här kan du läsa mer om bullerskydd inom industri och teknisk akustik.

Vår tungviktsmästare när det gäller maskinbuller

Minskar materialsvängningar och stomljud; perfekt för bullerdämpning och ljudisolering

Köp nu

Ljudisolering på arbetsplatsen

För kontor, verkstäder eller industrihallar har vi rätt ljudisolering. Våra specialister planerar ett individuellt koncept för ljudisolering - för mer lugn och produktivitet på arbetsplatsen.

Läs mer

Vi kan akustik.

Vad döljer sig egentligen bakom aixFOAM? Kom igen, nu kör vi! – Vi tar dig med bakom kulisserna och ger dig en liten inblick i vårt dagliga arbete.

Titta på videon

Classic Line

Professional Line

Fler valmöjligheter?

Filtlaminerade akustikelement, klassiska akustikskum och mycket mer finns i vår CLASSIC LINE.

Fler valmöjligheter?

I vår PROFESSIONAL LINE hittar du högre brandskydd, ytterligare konstruktioner, utskrivbara element och mycket mer.

Bullerskydd inom industri och teknik

Förutom ljudabsorbenter för tillämpningar inom rumsakustiken har aixFOAM även bullerskyddslösningar specialinriktade på teknisk akustik och industriakustik. Men vad döljer sig egentligen bakom begreppet?

När man talar om rumsakustik är det ofta klangoptimeringen som står i fokus, för att t.ex. förbättra förståelsen av det talade ordet eller klangen hos musik. Inom teknisk akustik däremot gäller det i första hand att eliminera buller på bästa sätt.

När maskiner och anläggningar är igång ökar ljudtrycksnivån. För att förhindra att bullret blir en belastning är en väl genomtänkt ljudisolering för industri och teknik nödvändig.
En industrianläggning inom fordonsbyggnad genererar buller.
Till skillnad från rumsakustiken, där orsakerna till akustiska problem ofta ligger hos själva rummet, t.ex. högt i tak och hårda ytor som främjar uppkomsten av ekon, arbetar den tekniska akustiken främst med att isolera enskilda ljudkällor som tunga maskiner, anläggningar eller motorer, och sänka ljudtrycksnivån.

Varför är ljudisolering viktig inom teknik och industri?

Inom industrin finns det två avgörande argument som talar för en välplanerad bullerisolering och användning av ljudabsorbenter på det tekniska området.

Buller som störningsfaktor för människa och miljö

Vid bullerdämpning inom teknisk akustik skall buller som störningsfaktor och riskkälla för människa och miljö elimineras. Högljudda maskiner, motorer och anläggningar i industrihallar kan annars snabbt bli en belastning för personalen eller för boende i närheten. Buller har också en starkt negativ effekt på kommunikationen och produktiviteten, och ökar risken för hörselskador och hjärt-kärl-sjukdomar. Därför skall en bullernivå på 80dB inte överskridas långvarigt.

Lagstadgade föreskrifter, t.ex. arbetsplatsriktlinjer eller förordningar avseende bullerskydd, stipulerar minskad bullerbelastning på arbetsplatsen.

En person tar på sig hörselskydd för att skydda sig vid en slamrig maskin.
Buller inom industrin utvecklas till en hälsofara utan tillräcklig ljudisolering och hörselskydd. En permanent bullrig arbetsmiljö påverkar personalens produktivitet.

Tysta maskiner och industrianläggningar som kvalitetskriterium och konkurrensfördel

Tystnad har etablerat sig alltmer som en kvalitetsfaktor även inom teknisk akustik. Tystgående maskiner och anläggningar betraktas som moderna, rena, förstklassiga och effektiva. Tysta maskiner kan faktiskt bli en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Denna utveckling ställer ingenjörer och konstruktörer inför uppgiften att sänka bullernivån för sina ”skyddslingar”. Vi på aixFOAM levererar dels standardiserade bullerskyddmattor särskilt för maskin-, anläggnings- och apparatkonstruktion, dels individuella lösningar för inbyggnad av ljudisolering i kåpor och maskiner.
Tystnad är en avgörande kvalitetsfaktor. I allt högre grad arbetar ingenjörerna redan på utvecklingsstadiet med att hålla ljudavgivningen nere när det gäller maskin- och anläggningskonstruktion, skepps- eller fordonsbyggnad. Detta möjliggörs med bullerskydd.
En ingenjör planerar en ny, tyst maskin.

Hur kan ljudtrycksnivån sänkas inom teknisk akustik och industriakustik?

Stora maskiner, anläggningar eller fordon genererar ofta buller i form av ett obehagligt, högt dån som orsakas av överföringen av stomljud i maskinkroppen resp. karossen och avges ut i omgivningen. För att isolera buller från tekniska apparater finns det två vägar att gå.

Dels kan man isolera enskilda komponenter eller delar. I andra fall kanske man väljer en komplett, bullerisolerande inkapsling. Ljudabsorbenterna bör dock alltid placeras så nära ljudkällan som möjligt.

Bullerisolering och -dämpning för enskilda komponenter och delar

Ljudisolering av enskilda komponenter, maskin- eller fordonsdelar är till hjälp när man kan sätta fingret på ljudkällan, när bullerområdet kan avgränsas tydligt och när inte alltför kraftiga vibrationer i konstruktionen som helhet uppstår. Att utrusta delar av ett motorrum i fordon, fartyg och yachter med ljudabsorbenter kan resultera i klart lägre bullernivåer.

Även serverhallar och kopplingsskåp, där det sitter ett antal olika fläktar och kylsystem som genererar höga ljudnivåer, kan isoleras med hjälp av lämpliga bullerskyddskomponenter, t.ex. absorbenter för isolering av systemgolv.

En person kontrollerar tekniken i ett ljudisolerat serverrum.
Bullerskydd är viktigt inte bara inom industri och produktion. Stora serverhallar genererar buller med fläktar och kylsystem. En välplanerad bullerisolering skapar viskande tyst teknik.

Ljudisolering med inkapslingar, hus och bullerskyddscontainers

Om maskinen alstrar mycket kraftiga vibrationer, om det inte går att avgränsa ljudkällan till en konkret komponent, eller om det inte går att isolera en komponent i maskinen/anläggningen separat, rekommenderas en fullständig inkapsling.

Maskinen eller produktionsanläggningen förses med ett hus (inkapsling) i trä, plast eller metall. Det kläs sedan in med en kombination av akustiktungfolie för bullerisolering samt ljudabsorbenter för dämpning. Runt mycket bullriga generatorer, kompressorer, svarvar eller fräsar kan man installera bullerskyddscontainers resp. bullerskyddskåpor.

Slamriga maskiner som fräsar, generatorer eller kompressorer i produktionshallar bör kapslas in för bullerdämpningens skull. De tar upp bullret och skapar en lugnare, mer produktiv och hälsosam arbetsmiljö.
En inkapsling av en maskin i ljudisoleringssyfte skapar större tystnad.

Kvalitet ”Made in Germany“ – varför är bullerskydd från aixFOAM särskilt väl lämpat för tekniska tillämpningar?

Vi på aixFOAM har mer än 60 års erfarenhet som tillverkare av förstklassiga ljudabsorbenter. Genom fortlöpande forskning och optimering av våra akustikskum har vi kunnat ta fram flexibla och robusta ljudabsorbenter med höga absorptionsvärden. Den porösa strukturen hos absorbenterna gör det möjligt för bullret att tränga in djupt i materialet där det genom friktion omvandlas till värme som inte är kännbar.
Icon ljuddämpare på beställning
Produktion
standardiserad eller
individuell
Icon Ljudabsorbent med profilerad yta
Ytor
profiler för
urval
Icon Materialtjocklekar för ljudabsorbenter
Höjder
kan väljas
Icon Montering av ljudabsorbenter
Montering
flera
alternativ
Icon brandskyddsskum
Brandskydd
i olika klasser
Ikon ljudabsorbentens motståndskraft
Skydd
mot smuts
och vätskor
aixFOAM ljudabsorbenter reducerar buller och stomljud, och finns i olika brandskyddsklasser och materialtjocklekar. Olika ytkascheringar gör våra ljudabsorbenter mycket beständiga mot smuts och vätskor och tack vare de praktiska monteringsalternativen kan elementen installeras snabbt och smidigt.

Standard eller specialmått: Beställ ditt optimala bullerskydd och ta farväl av bullret!

Av erfarenhet vet vi att bullerskydd inom teknisk akustik/industriakustik är en mycket komplex och individuell fråga. Många anläggningar, maskiner och apparater är specialtillverkade och avstämda mot rådande krav inom produktion och drift. Vi erbjuder därför i vår online-butik dels standardiserade ljudabsorbenter i form av plattor, men även skräddarsydda bullerskyddskomponenter. Vi som tillverkare kan realisera tillverkning av små volymer och serier samt utveckla prototyper.
Gratis akustisk rådgivning från aixFOAM

aixFOAM projekterarna nås på telefon eller e-post.

Kostnadsfri rådgivning
aixFOAM Ljudabsorbenter för tekniska tillämpningar

Här hittar du våra olika produktkategorier inom teknisk akustik.

Till kategorierna
Callcenter user-circle logout