Sök
aixFOAM-ljudabsorbenter för god akustik i alla rum

Var ska jag placera ljudabsorbenterna?

Så snart akustiska problem uppstår i ett rum är ljudabsorbenter det mest effektiva sättet att förbättra rumsakustiken, oavsett om det är beror på obehaglig efterklang eller för mycket oljud. Frågan om var akustikelementen ska placeras för att få en optimal och effektiv verkan brukar uppstå senast efter att man valt lämpliga ljudabsorbenter från aixFOAM (material, materialtjocklek, färg etc.).

Som ofta är fallet inom akustiken finns det inget standardsvar som passar alla rumssituationer. I den här artikeln förklarar vi vad du bör tänka på när du ska placera ut dina ljudabsorbenter. Vi presenterar också några lämpliga metoder som kan vara till hjälp när du ska välja plats för ljudabsorbenterna, så att du får en så effektivt ljudisolering eller ljuddämpning som möjligt.

1. Hur ser det akustiska problemet ut och vad ska förbättras?

Först bör du fråga dig själv vad du vill använda rummet till och vad som utgör det akustiska problemet. För att förklara varför detta spelar en avgörande roll i placeringen av ljudabsorbenterna börjar vi med ett exempel. Jämför de akustiska kraven på ett kontor med samma krav i en hemmabio.

1.1 Undvik buller – exemplet kontor

På ett kontor handlar det vanligtvis om att minimera buller på enskilda arbetsplatser. Vissa områden ska mer eller mindre ljudisoleras och alla oljud fångas upp i den mån det går. För att kunna åstadkomma detta måste både direktljudet och indirekta ljudreflektioner från väggar och tak blockeras.

1.2 Förbättra klangen – exemplet hemmabio

I en hemmabio handlar det om att endast utradera en specifik del av ljudet. De direkta ljudet, alltså det ljud som kommer direkt ur högtalarna till lyssningspositionen, är naturligtvis önskvärt. Ljud som däremot först reflekteras på väggytorna och endast kommer till lyssningspositionen efter en fördröjning bör hållas lågt. Detta indirekta ljud, även kallat reflektion, orsakar vanligtvis störningar i hög- och medelfrekvensområdet och yttrar sig exempelvis genom irriterande väsande ljud, något som är särskilt obehagligt i filmdialoger.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de tidiga reflektionerna, det vill säga de ställen där ljudet träffar väggen först och därför har mest energi.

2. Isolera buller - blockera direktljud med ljudabsorbenter

För att visa vad du bör tänka på när du ska arrangera dina ljudabsorbenter för att dämpa direktljud så effektivt som möjligt håller vi oss till kontorsexemplet.

På den här bilden ser du en planlösning av ett kontor med fyra arbetsplatser, varav två står mittemot varandra. De röda pilarna definierar direktljudet. Detta kommer exempelvis från andra arbetsplatser eller från kontorsmaskiner.

För att blockera direktljudet bör ljudabsorbenterna användas som ett hinder i siktlinjen mellan ljudkällan och lyssningspunkten. På vårt kontor skulle det kunna se ut så här:

Akustiska skrivbordsskärmar (1) som står i medarbetarnas talriktning är ett lämpligt sätt att blockera störande ljud. Här är det viktigt att skrivbordsskärmarna är så höga som möjligt för att direktljudet inte skall ta sig över ljudabsorbenten till personen mittemot. För att kontrollera detta räcker det med ett enkelt test: Om de personer som sitter mittemot varandra kan se varandra är skrivbordsskärmarna för låga.

För att avskärma de båda skrivborden från varandra kan man också använda akustiska skärmväggar, hängande rumsavdelare eller - som på vår skiss - en akustikpelare (2). Även här gäller att om de personer som sitter bredvid varandra kan se varandra, når ljudet fram direkt till kollegan bredvid.

Ljudisolering på kontoret och i callcentret
Mindre buller och stress på kontoret

Akustikelement från aixFOAM för bättre akustik och mindre buller på kontor och i callcenter

Här hittar du specialframtagna ljudisoleringsprodukter för kontor och callcenter. Ljudabsorbenter från aixFOAM förbättrar rumsakustiken på arbetsplatsen och främjar koncentrationen och produktiviteten – oavsett om det handlar om skrivbordsskärmar, akustikpelare, akustiksegel, hängande rumsavdelare eller akustiska skärmväggar.
Till produkterna

I samband med bullerisolering är det klokt att placera ljudabsorbenter så nära ljudkällan som möjligt. Då dämpas nämligen ljudets utbredning, som sker jämnt i alla riktningar. Ju närmare ljudkällan absorbenten placeras, desto effektivare blockeras bullerspridningen. I kontorsrum är det vettigt att fästa svävande akustikelement med hängsystem direkt ovanför de enskilda arbetsplatserna.

3. Bestämma och dämpa ljudreflektionerna

Som redan nämnts i början påverkar inte bara direktljudet akustiken eller ljudnivån i rummet, utan även det ljud som reflekteras från hårda ytor (väggar, tak, möbler etc.).

Med varje reflektion förlorar ljudvågorna energi. På motsvarande sätt bör ljudvågor som kommer fram till mottagaren med bara några få reflektioner också isoleras. När man överväger lämpliga akustikåtgärder bör man även tänka på sådana ljudvågor som når fram till lyssningspunkten endast efter reflektion från en vägg eller ett tak. Detta ljud kallas tidig reflektion.

För att effektivt kunna dämpa tidiga reflektioner måste man känna till de ställen på väggen eller i taket där ljudet reflekteras och placera ljudabsorbenter just där.

Men hur exakt hittar man dessa reflektionspunkter? Nedan presenterar vi några metoder med vilka du på enklaste sätt kan hitta rätt position för dina nya aixFOAM ljudabsorbenter. Vilken position du föredrar är helt upp till dig själv.

4. Hitta reflektionspunkter med spegelmetoden

I spegelmetoden används en mycket enkel fysikalisk princip som du säkert känner igen från skolans dagar. Precis som när ljusstrålar reflekteras i samma vinkel, reflekteras även ljudvågor när de träffar en yta. Infallsvinkeln är därför lika med reflektionsvinkeln.

För att förklara metoden för att hitta punkterna för den tidiga reflektionen så tydligt som möjligt tar vi återigen exemplet med kontoret i föregående avsnitt.

Som namnet "spegelmetod" antyder är allt du behöver för att bestämma reflektionspunkterna på väggen och i taket en liten spegel och en eller två personer som assisterar.

Så här går det till: Låt dina två assistenter ta plats mitt emot varandra vid bordet. Håll nu spegeln platt mot väggen eller taket och flytta dig långsamt med spegeln utmed väggen eller taket. När assistenterna, som hela tiden tittar i spegeln, kan se varandra, har du hittat en punkt för den tidiga reflektionen och en viktig plats för montering av ljudabsorbenterna.

Dessa bör helst placeras så att de viktigaste reflektionspunkterna är belägna ungefär mitt på ljudabsorbenterna. Som en anhaltspunkt för höjden bör absorbenten också fästas centrerat i öronhöjd.

Spegelmetoden är en mycket enkel, effektiv och exakt metod för att på experimentell väg bestämma ljudreflektionspunkter. Du kan använda dem både på väggen och i taket och i nästan alla rumssituationer.

Vill du bestämma reflektionspunkterna för högtalarna i din hemmabio kan du gå efter samma princip. Gå till lyssningspositionen, exempelvis soffan, och låt någon annan dra en spegel platt utmed väggen. När du kan se framsidan på högtalarna i spegeln har du hittat en tidig reflektionspunkt och därmed även platsen för dina ljudabsorbenter.

5. Bestämma reflektionspunkter med papper och penna – ritningsmetoden

Förutom metoden med spegeln kan du också bestämma reflektionernas placering genom att rita upp dem. Allt du behöver är en skalenlig byggnadsritning eller en ritning av rummet.

För att förklara den experimentella metoden lite närmare ska vi visa hur man bestämmer reflektionspunkterna i en hemmabio. Vi utgår då från följande planlösning:

Planlösningen på bilden visar ett rum för hemmabio med en tresitsig soffa och en högtalarsuppsättning med 7.1 -ljudsystem. För att förklara ritningsmetoden för att bestämma de tidiga reflektionspunkterna ska vi bara titta på de mörk-lila högtalarna längst fram, alltså den i mitten, den till vänster och den till höger. Principen kan naturligtvis sedan även tillämpas på övriga högtalare i rummet.

Liksom med spegelmetoden är det även här viktigt att komma ihåg reflektionslagen ovan, det vill säga att infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln, men i detta fall bestämmer vi inte vinkeln eller reflektionspunkterna experimentellt, utan – som namnet antyder – genom att rita upp dem. Hur gör vi då?

För det första spelar det ingen roll om du ritar på papper eller digitalt på en dator. Viktigt är bara att ritningen är skalenlig så att du kan överföra dina beräknade reflektionspunkter exakt vid ett senare tillfälle.

Vi börjar med den vänstra huvudhögtalaren. Börja med att spegla den på väggen där du vill bestämma reflektionen. Vi börjar även här med vänster vägg. Vissa grafik- eller ritprogram har en automatisk funktion för spegling. I annat fall mäter du bara avståndet mellan högtalaren och väggen och överför detta till den andra sidan väggen. Då får du en imaginär punkt utanför planlösningen.

I nästa steg ritar du en hjälplinje från den speglade högtalaren till lyssningspositionen. I vårt exempel börjar vi med platsen i mitten (mörkblå) på soffan, alltså huvudplatsen. Märk ut skärningspunkten där hjälplinjen korsar väggen.

Om du nu ritar ljudvägen från boxen till väggen och sedan vidare till lyssningspunkten, ser du att du får en exakt vinklad linje – infallsvinkeln är lika med reflektionsvinkeln. Den markerade punkten på väggen är reflektionspunkten du letar efter och därmed rätt plats för dina aixFOAM ljudabsorbenter.

Upprepa tillvägagångssättet för alla högtalarna på vänster och höger vägg. Därefter ska ritningen se ut ungefär så här:

5.1 Prioritering av reflektionspunkterna

Ju tidigare ljudet träffar en väggyta, desto mer energi har det, desto mer kommer det alltså att reflekteras. Det är därför viktigt att prioritera de punkter som ljudet från högtalarna träffar först. I vår hemmabio ser det ut så här:

  • 1. Vänster vägg vid vänster högtalare och höger vägg vid höger högtalare
  • 2. Båda väggarna, från mitten sett
  • 3. Vänster vägg vid vänster högtalare och höger vägg vid höger högtalare

5.2 Flera lyssningspunkter att ta hänsyn till

På vår ritning bestämde vi först bara reflektionspunkterna mellan högtalarna och huvudplatsen. Naturligtvis kan du upprepa proceduren även för övriga platser i hemmabion.

Då kommer du förmodligen att upptäcka att det blir ett virrvarr av linjer som förmodligen inte gör det lättare att bestämma var ljudabsorbenterna ska placeras. För visst är utseendet naturligtvis också viktigt i ett rum som en hemmabio.

Vår rekommendation är därför att du koncentrerar dig på att placera ljudabsorbenter på de viktigaste reflektionspunkterna (orange) – alltså de som hänför sig till platsen i mitten. Som du ser på denna bild täcker du då automatiskt in en stor del av de andra reflektionspunkterna (gröna) också.

Ljudabsorbenterna bör helst placeras så att de viktigaste reflektionspunkterna hamnar ungefär mitt på absorbenterna. Som anhaltspunkt för höjden bör absorbenten även monteras centrerat i öronhöjd.

5.3 Grafisk bestämning av tidiga reflektioner i taket

Att bestämma tidiga reflektioner i taket genom att rita dit dem är lite svårare eftersom man bara kan reproducera en tvådimensionell vy på papper eller i ett enkelt ritprogram. Trots detta kan man även använda sig av denna bild som utgångspunkt för att hitta reflektionspunkter.

När vi ska bestämma tidiga reflektioner tittar vi inte på hemmabion ovanifrån, utan skalenligt från sidan och gör precis som tidigare: vi ritar ner reflektionspunkten. Sedan överför vi den beräknade punkten till planlösningen igen och använder detta avstånd som utgångspunkt för var takabsorbenterna ska sitta.

6. För avancerade: Hitta reflektionspunkter med snörmetoden

Den sista metoden som vi vill presentera, när det gäller att bestämma reflektionspunkten, är den så kallade "snörmetoden".

Denna metod lämpar sig kanske mer för hemmabioentusiasterna eller hi-fi-proffsen som kan lite mer om hur man gör akustiska mätningar i ett rum. För fullständighetens skull vill vi ändå förklara metoden, återigen med hemmabion som exempel.

Snörmetoden bygger på akustisk rumsmätning och ett så kallat ETC-diagram (Energy Time Curve). Det finns många vanligt förekommande program, även kostnadsfria sådana, som exempelvis REW.

Många hemmabio-, inspelnings- och akustikfora på nätet innehåller detaljerade beskrivningar och trådar där man kan hitta information om hur man använder programvaran och utför mätningen. Därför väljer vi att inte ta upp detta här.

För att kunna använda snörmetoden på rätt sätt måste mätmikrofonen befinna sig vid lyssningspunkten. I vår hemmabio är detta återigen biostolen i mitten. Därefter gör man en ETC-mätning för att få fram hur många millisekunder (ms) det tar för de första reflektionerna att nå lyssningspunkten.

Låt oss anta att de första reflektionerna enligt ETC-mätningen når lyssningspunkten efter fyra millisekunder (ms). Vad betyder detta då för att kunna bestämma reflektionspunkterna?

Ljudets hastighet uppgår till är 343,2 m/s eller motsvarande 0,342 m/ms. Det betyder alltså att ljudet i vår hemmabio färdas 1,37 m på fyra millisekunder innan det kommer fram till lyssningspositionen. Detta värde behöver vi senare under mätningen.

För att bestämma de tidiga reflektionspunkterna med hjälp av snörmetoden behöver vi ett mycket långt snöre. Vi börjar med att fästa den ena änden på biostolen i mitten (lyssningspositionen) Sedan drar vi snöret fram till den högtalare som vi ska bestämma reflektionspunkterna för – i vårt fall den vänstra – och gör här en knut (1). Denna sträcka anger den väg direktljudet tillryggalägger från högtalaren till lyssningspositionen.

Sedan behöver vi det värde vi mätte upp för ljudets färdsträcka tills de första reflektionerna når lyssningspositionen - dvs 1,37 m. Detta avstånd mäter vi från första knuten (1) på snöret och knyter en ny knut (2) här.

Nu gör vi en knut till i vänster högtalare och drar det slaka snöret ända fram till väggen. Det ställe där snöret är helt stram och vidrör väggen är den punkt vi söker för den första reflektionen.

Nu kan vi upprepa det här tillvägagångssättet för alla högtalare på vänster och höger vägg och i taket och märka ut reflektionspunkterna var för sig med exempelvis maskeringstejp.

Även här kan reflektionspunkterna bestämmas för alla platsernai biografen, precis som vi gjorde med ritningsmetoden, men då måste man beräkna värdena på nytt och göra en ny ETC-mätning eftersom lyssningspositionen har ändrats. Det kan emellertid vara bra att fundera över i vilken utsträckning det lönar sig att använda sig av denna omständliga metod. I praktiken räcker det vanligtvis med att montera ljudabsorbenter på huvudsittplatsens reflektionspunkter, men detta har ofta med personlig smak och den subjektiva känslan av akustiken att göra.

Till sist bör ljudabsorbenterna monteras i öronnivå så att de viktigaste reflektionspunkterna ligger i mitten på absorbenterna.

7. Slutsats – vad måste du tänka på när du arrangerar dina ljudabsorbenter?

Som du ser påverkas ljudabsorbenternas placering av ett antal faktorer. Oavsett om du vill dämpa allt ljud (direkt/indirekt) eller bara störande reflektioner, bör du fortsätta steg för steg när du monterar dina aixFOAM ljudabsorbenter. Gör rätt prioriteringar. Vilka ljudkällor är mest irriterande? Var har du de viktigaste reflektionspunkterna (tidiga reflektioner)? Det är bättre att börja med några få akustikelement och sedan känna sig fram till det som är ens personliga "trivselakustik". Det sparar inte bara pengar, utan förebygger också känslan av att akustiken är konstgjord och överdämpad.

Vi svarar naturligtvis också gärna på alla frågor när det gäller valet av lämpliga aixFOAM ljudabsorbenter och det perfekta arrangemanget i en kostnadsfri akustiskrådgivning. Ring eller mejla till någon av våra aixFOAM-specialister.

Klicka här för att gå till toppen av sidan!
Faktaruta

När du ska arrangera dina ljudabsorbenter är det avgörande om du vill isolera buller helt eller bara vill dämpa en viss del av ljudet (t.ex. reflektioner).

Blockera direktljud

Vill du blockera direktljudet bör ljudabsorbenterna placeras som ett hinder direkt i siktlinjen för ljudkällan och så nära den som möjligt.

Bestämma och hantera reflektionspunkterna

För att behandla störande ljudreflektioner, särskilt tidiga reflektioner med hög energi, bör man montera ljudabsorbenter vid reflektionspunkterna. Det finns olika metoder för att bestämma dessa punkter, t.ex. spegelmetoden, ritningsmetoden eller snörmetoden.

Steg för steg mot den perfekta akustiken

När man installerar ljudabsorbenterna är det vettigt att gå steg för steg och efter hur störande reflektionerna och ljudkällorna är i rummet.

Behöver du hjälp?
Kontakt för frågor

Ring eller mejla till oss. Med kostnadsfri rådgivning hjälper vi dig att hitta rätt lösning på dina akustikproblem.

+49 2403 / 83830 - 22
Måndag - fredag
kl. 08:00 - 17:00

sales@aixfoam.se
Dagligen kl. 00.00 – 24.00

aixFOAM Butik

Besök vår aixFOAM-butik och hitta din lämpliga ljudisolering: mindre buller och bättre akustik med ljudabsorbenter direkt från tillverkaren.

Hitta ljudisolering
Callcenter user-circle logout